Rivet

توضیحات

پرچ ها یا Rivet به منظور اتصال قطعات مورد استفاده قرار میگیرد و نوع تولیدات این شرکت پرچ های خاص هوایی و به روش Upset Forging بوده و دارای مجوز از سازمان هواپیمای کشوری می باشد.

Hydraulic & Pneumatic
Heat Pack
فهرست